Our Presidents

Shositha Liyanage - Vice President (General)

Shositha Liyanage

President - 2023

1972 – Fredrick Gunawardene

1973 – Edward Yapa

1974 – Edward Yapa

1975 – Gamini Bastein

1976 – Palitha Fernando

1977 – Neelamani Rajapaksha

1978 – Jayantha Guruge/Samantha Gunasekara

1979 – Asoka Kularathne

1980 – Hiyasith Molligoda

1981 – Hiyasith Molligoda/Samantha Costha

1982 – Samantha Costha

1983 – Ajantha Palihawadana/Kelum Manamendraarachchi

1984 – Hiyasith Molligoda

1985 - Paul Manual

1986 – Paul Manual/Lalith Costha

1987 – Lalith Costha/ Kelum Manamendraarachchi

1988 – Kelum Manamendraarachchi

1989 – Shantha Jayaweera

1990 – Wasantha Karunathilaka

1991 – Shantha Jayaweera

1992 – Kalika Perera

1993 – Wasantha Karunathilaka

1994 – Roshan Perera

1995 – Manjula Gunarathna

1996 – Kithsiri Almeida

1997 – Nalaka Ranasinghe

1998 – Mahesh Priyadharshana

1999 – Shantha Jayaweera

2000 – Nalin Perera

2001 – Uditha Hettige

2002 – Indrajith Perera

2003 – Pubudu Weerarathna

2004 – Pubudu Weerarathna

2005 – Noyel Thilakarathna/Shantha Jayaweera

2006 – Thilina Deegoda Gamagei

2007 – Sameera Karunarathna

2008 – Pubudu Weerarathna

2009 – Pubudu Weerarathna

2010 – Pubudu Weerarathna

2011 – Deepankara De Silva

2012 – Deepankara De Silva

2013 – Deepankara De Silva

2014 – Parami Vidyarathne

2015 – Parami Vidyarathne

2016 – Parami Vidyarathne

2017 – Vibushana Bandara/Gayan Cooray

2018 - Mega Ganeshan

2019 - H. D. C. Soysa

2020 - H. D. C. Soysa

2021 - Hasantha Wijetunga

2022 - Hasantha Wijetunga

2023 - Ishanda Senevirathna

2024 - Shositha Liyanage